OUDENDIJK AD-INTERIM levert de volgende interim-diensten:

vervanging en overbrugging
Bij langdurige ziekte of onvoorzien vertrek van een sleutelfunctionaris wordt door de inzet van
een intermmanager de continuÔteit van uw organisatie gewaarborgd.
Ervaring en deskundigheid: financieel- en personeelsmanagement, staf- en bedrijfsbureau

ondersteuning en projectmanagement
Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Er is niet altijd voldoende tijd, capaciteit en/of
specifieke deskundigheid binnen eigen organisatie om relevante ontwikkelingen in te passen.
In dit geval kan ondersteuning van het eigen management de knelpunten helpen oplossen.
OUDENDIJK AD-INTERIM kan tevens zorgdragen voor projectleiding en/of specialistische
inbreng in projectgroepen.

verandermanagement
Het is duidelijk dat het zo niet verder kan. Organisatorische, personele en financiŽle
problemen stapelen zich op en versterken elkaar. Wat is de oorzaak en gevolg?
Ernstige maar qua oorsprong diffuse of complexe problemen vragen om een gestructureerde
en gefaseerde aanpak.
Naast actuele theoretische kennis beschik ons bureau
over praktische ervaring op dit gebied.

Specifieke deskundigheid op het gebied van:
- verzelfstandigingsprocessen van overheidsdiensten
- fusies non-profit instellingen
- implementatie van bedrijfsmatig werken binnen non-profit organisaties
- strategische beleidsvorming op basis van bedrijfseconomische grondslagen
- administratieve organisatie, planning en control, financieel beheer en beleid
- financiŽle verslaglegging